Vedtægter for Løgstør Bådelaug

§ 1.
Foreningens navn er ”Løgstør Bådelaug” med hjemsted på adressen: Kanalvejen 17, 9670 Løgstør.
-Postadressen er formandens adresse.
-Hjemmesiden er: www.logstorbaadelaug.dk
-Klubstanderen er rød med et hvidt anker og foreningens navn.

§ 2.
Foreningens formål er:

a. – At varetage bådejernes interesser gennem forhandling med myndighederne
b. – At virke for det bedst mulige miljø i forbindelse med Kanalhavnen og Vestre Bådehavn
c. – At formidle salg af maritimt brændstof
d. – At sikre medlemmerne de bedst mulige vilkår for udøvelse af deres interesser i tilknytning til Limfjorden og havnearealerne.
e. – At arrangere maritime medlemsaktiviteter i overensstemmelse med medlemmernes ønsker og behov.
f. – At administrere udlejning af bådepladser i Kanalhavnen og Vestre Bådehavn samt vinter-oplægspladsen, herunder at forestå opkrævningen af jordlejen for de ”Sorte Fiskerhuse” -alt i henhold til indgåede aftaler med Vesthimmerlands Kommune.

§ 3.
Som medlem kan optages alle, som har bådplads eller søger en sådan i foreningens regi, og i øvrigt enhver, som godtgør sin interesse for foreningens formål og godkendes af bestyrelsen. Medlemskabet gælder fra det tidspunkt, hvor kontingent og evt. indskud er indbetalt.

§ 4.
Principper for tildeling af bådepladser og fordeling af disse fastlægges af Bestyrelsen.

I samarbejde med Vesthimmerlands Kommune, er der udarbejdet:

1. Havnereglement for Løgstør Bådelaug.
2. Reglement for de ”Sorte Fiskerhuse”.
3. Reglement for Løgstør Bådelaug’s Klubhuse og Vinter-oplægsplads.

Disse reglementer kan løbende tilpasses af Bestyrelsen og skal i nødvendigt omfang godkendes af Vesthimmerlands Kommune.

§ 5.
Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 6.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og den er beslutningsdygtig, dersom mindst 10 medlemmer har givet møde. Hvis fremmødet er mindre, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, og denne er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal. Jfr. dog § 11.

§ 7.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, og den indvarsles ved mail til de medlemmer, der har opgivet mailadresse og i øvrigt ved opslag i de 2 klubhuse. Generalforsamlingen skal således indvarsles højst 20 og senest 10 dage forinden. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, dersom Bestyrelsen -eller 20 medlemmer skriftligt – fremsætter ønske herom, og den indvarsles, som det gælder for den ordinære generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabets godkendelse.
4. Fastlæggelse af kontingent.
5. Behandling af evt. indkomne forslag.
6. Beretning om nyvalgt formand af bestyrelsen (i ulige år).
7. Beretning om nyvalgt kasserer af bestyrelsen (i lige år).
8. Valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleant.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

§ 8.
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold og ved økonomiske dispositioner, kræves der underskrift af såvel formand som kasserer.

Bestyrelsen består af formand, kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer, de 5 bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling. Formanden og kassereren vælges direkte af Bestyrelsen og i øvrigt er Bestyrelsen selvkonstituerende med evt. næstformand og udvalgsformænd.

Alle valg gælder for 2 år ad gangen, så formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal og kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal.

Der vælges 1 suppleant og der vælges 2 revisorer, hvoraf den ene afgår hvert år efter tur.
Alle valg foregår mundtligt med hensyn til at bringe personer i forslag, og afstemning sker normalt
ved håndsoprækning, men på forslag herom, kan generalforsamlingen beslutte, at afstemning sker skriftligt. Afgørelser træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Fraværende medlemmer kan bringes i forslag og vælges, dersom de overfor Bestyrelsen i forvejen har erklæret sig villige til at modtage valg.

Generalforsamlingens beslutning samt regnskab og budget føres til protokol og kopi heraf forefindes i klubhuset.

§ 9.
På den ordinære generalforsamling skal formanden aflægge beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Kassereren fremlægger og gennemgår det reviderede regnskab for det seneste kalenderår.

Eventuelle forslag fra Bestyrelsen skal være behandlet på et forudgående bestyrelsesmøde. Forslag fra medlemmer skal være afgivet skriftligt til formanden senest 5 dage før generalforsamlingen.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen redegør kassereren på bestyrelsens vegne for de økonomiske udsigter for året, hvorefter generalforsamlingen træffer beslutning om kontingentet.
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingsbeslutning, såfremt man ønsker foreningsmedlemsskab af relevante maritime organisationer.

Forslag om vedtægtsændringer skal varsles på den udsendte generalforsamlings-indkaldelse.
Således varslede vedtægtsændringer, kan besluttes på generalforsamlingen, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

§ 10.
Finder Bestyrelsen, at et medlem modarbejder foreningens interesser, kan den henstille til vedkommende at udmelde sig. Modsætter han sig dette, kan Bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at han slettes som medlem.

§ 11.
Foreningen skal opløses, dersom det på en ekstraordinær generalforsamling, der alene afholdes i den anledning, konstateres, at der ikke længere er 25 medlemmer, som ønsker den opretholdt.
På samme generalforsamling træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubhuse, øvrige ejendele og eventuel formue.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling, den 27/2-2024.

 

 

Mogens Kjær
…………………………………………………….
Dirigent

 

 

Rune Tuxen Aagaard
…………………………………………………….
Formand