Reglement for de ”Sorte Fiskerhuse” Kanalens Bådelaug.

I vedtægterne for Løgstør Bådelaug indgår administration og opkrævning af jordleje for de ”Sorte Fiskerhuse”, som er placeret på kommunal jord ved Kanalhavnen.

  1. Den grund, hvorpå de husene er placeret tilhører Vesthimmerlands Kommune og området administreres i lighed med lystbådehavnene af Løgstør Bådelaug.
  2. For at eje et hus, er det en forudsætning, at ejeren er medlem af Løgstør Bådelaug og overholder nærværende reglement for anvendelse af huse og stejleplads.
  3. Husene er en væsentlig bestanddel af det gamle havnemiljø og skal derfor fremstå vel vedligeholdte med sortmalet træfacade, sort tagpap og hvide vinduesrammer, således at det unikke havnemiljø fastholdes. Der må ikke opsættes udsmykning, reklameskilte eller lignende på husene og området skal i øvrigt holdes ryddeligt. Husene skal som min. sortmales hvert 4. år.
  4. Husene må ikke indrettes til overnatning eller beboelse, og vinduerne må ikke blændes eller udsmykkes med genstande, som ikke afspejler husets oprindelige anvendelse og formål, som redskabshus og værksted i forbindelse med sejlads og fiskeri.
  5. Der må ikke foregå systematisk eller generende drikkelag eller drives smugkro i husene. Enhver form for salg af øl og spiritus er iflg. Lovgivningen forbudt.
  6. Der må ikke foretages brandfarligt arbejde i husene, og de enkelte ejere og brugere, skal udvise behørigt hensyn i forhold til omgivelserne.
  7. Løgstør Bådelaug opkræver jordleje og strømforbrug jfr. bimåler af hver enkelt ejer og afregner samlet til Vesthimmerlands Kommune. Ved restance af leje og/eller kontingent ud over 3 måneder, og en påmindelse med 14 dages frist, kan opsigelse af lejemål og eksklusion af Kanalens Bådelaug finde sted.
  8. Såfremt en husejer ønsker at sælge sit hus, skal han meddele dette til formanden (udvalget for de sorte huse), som fører en venteliste over medlemmer, som ønsker at købe hus. Formanden (udvalgetfor de sorte huse) underretter disse, når et hus er til salg. Den videre salgsproces er Bådelauget uvedkommende, men det henstilles til at prisen afspejler, at der er tale om et redskabshus uden kommercielle muligheder.

Dette husreglement er udarbejdet i samarbejde mellem Løgstør Bådelaugs bestyrelse og Vesthimmerlands Kommune. Husreglementet udleveres af Bådelauget til hver enkelt husejer og opslåes i klubhuset. Havnereglement og husreglement vedtages på Bådelaugets generalforsamling og justeringer kan kun foretages i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune.

Revideret marts 2021/BTL.