Havnereglement for Løgstør Baadelaug.

 1. Bådpladserne i Kanalhavnen (mellem Lodshuset og Limfjordsmuseet) samt Vestre Bådehavn administreres af Løgstør baadelaug, som opkræver pladsleje og afregner havneleje til Vesthimmerlands Kommune, som er juridisk ejer af havnearealet.
 2. For at få anvist en bådplads i , er det en forudsætning, at bådejeren er medlem af Løgstør Baadelaug, så længe lejemålet består.
 3. Bådpladsen er personlig og kan ikke overdrages til andre, -dette gælder også evt. medejere af båden.
 4. Når lejemålet ophører ved manglende betaling eller salg af båden, tilfalder bådpladsen Baadelauget, som genudlejer denne.
 5. Såfremt bådpladsen ikke anvendes i en sæson, gives meddelelse herom til kassereren, således at pladsen kan anvendes som midlertidig låneplads til et medlem på ventelisten.
 6. Nye medlemmer optages på venteliste ved henvendelse til kassereren og tildeles bådplads efter anciennitet og i forhold til disponibel og hensigtsmæssig pladsstørrelse.
 7. Kassereren/pladsudvalget anviser forud for sæsonen bådplads til hver enkelt fartøj ved opslag på Klubhuset. Det tilstræbes, at fartøjet kan beholde sin hidtidige plads, men det kan være nødvendigt at flytte enkelte fartøjer, for at udnytte kajpladsen optimalt. Alle bådejere skal derfor følge kassererens/pladsudvalgets anvisninger og på forlangende flytte fartøjet til den anviste plads.
 8. Man har således ikke krav på nogen bestemt bådplads, men pladsudvalget tilstræber at opfylde den enkelte bådejers pladsønsker i den udstrækning, det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til Baadelaugets havneplan og medlemmernes generelle tarv.
 9. Såfremt et medlem ønsker en anden bådplads eller anskaffer sig et andet eller større fartøj, skal kassereren underrettes herom inden sæsonen, således at medlemmets ønsker kan indgå i planlægningen af sæsonens havneplan. Som medlem, har man således ikke automatisk krav på at få tildelt anden/større bådplads, men man vil blive anciennitetsmæssigt prioriteret på ventelisten.
 10. Såfremt en bådejer, efter 2 påmindelser, ikke har betalt sin pladsleje eller kontingent til Baadelauget, bortfalder retten til bådpladsen og fartøjet skal straks fjernes. Såfremt bådejeren ikke fjerner fartøjet som anvist, kan Bestyrelsen foranledige fartøjet fjernet eller ilandsat for ejerens regning og risiko.
 11. Alle bådpladser skal være forsynet med nummerskilt, og alle fartøjer skal være forsynet med et tilsvarende, let synligt nummer, som udleveres på kassererens foranledning.
 12. Alle bådpladser skal være forsynet med et rødt/grønt skilt, som udleveres i klubhuset. Ved bådens fravær i eet eller flere døgn, skal skiltet vendes på grønt, således at havnefogeden kan disponere over pladsen til gæstesejlere. Havnefogeden skal så vidt muligt orienteres om varigheden af bådens fravær.
 13. Alle fartøjer i Kanalhavnen skal til stadighed holdes forsvarligt fortøjet og fendret, således at muligheden for evt. skader minimeres. Anvisninger fra Pladsudvalg og Havnefoged skal følges.
 14. Alle fartøjer i Kanalhavnen skal være behørigt ansvarsforsikrede, ligesom enhver, der fører fartøjet, skal have erhvervet de beviser (f.eks. speedbådsbevis eller yachtskipperbevis), som kræves, for at føre det pågældende fartøj lovligt. Dokumentation herfor skal på forlangende forevises kassereren.
 15. Der skal udvises behørigt hensyn ved sejlads i Kanalhavnen, hvor den maximale fart er 3 knob.
 16. I perioden fra den 1. oktober til den 1. maj, kan arealet ved Havnevej/Limfjordsvej anvendes til vinteroplag i den udstrækning, dette er afmærket. Skiltehenvisning om bådplacering skal følges, ligesom anvisninger fra Pladsudvalg, Havnefoged og Vesthimmerlands Kommune skal følges. Evt. strømforbrug skal registreres med bimåler og aftales med Havnefogeden. Ved overtrædelse af reglement og efter forgæves henvendelse til ejeren, kan både, stativer o.l. fjernes af Bestyrelsen for ejerens regning og risiko.
 17. Sorte Klubhus er normalt åbent for medlemmerne i dagtimerne og når der i øvrigt er medlemmer til stede. Bestyrelsen kan udpege en husforvalter, der er ansvarlig for almindelig brug og vedligeholdelse af huset i samarbejde med Bestyrelsen. Såfremt et medlem ønsker at købe nøgle til klubhuset, kan dette ske ved henvendelse til formanden eller husforvalteren.
  Klublokalerne på Kulgården er tilgængelige for medlemmer ved anvendelse af kodelås.

Dette Havnereglement omdeles på den årlige generalforsamling, ligesom det udleveres til alle nye medlemmer og opslås i klubhuset. Efter vedtagelse af Havnereglementet på Baadelaugets generalforsamling, kan dette løbende justeres af Bestyrelsen efter behov, og såfremt et medlem ønsker ændringer i Havnereglementet, kan der stilles forslag herom efter reglerne i Baadelaugets Vedtægter.

BESTYRELSEN – LØGSTØR BAADELAUG. 1. Udgave, maj 2017.